Skip to content

Trollsletta – friluftsbarnehage i Volda

Trollsletta Barnehage

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Trollsletta Barnehage vart etablert 6. Oktober 1986.
Barnehagen er godkjend for barn frå 1 – 5 år.

Ei initiativrik foreldregruppe som lenge hadde søkt plass i Volda sin einaste kommunale barnehage Sollia , utan å få plass  starta sjølve opp den første private heildags barnehagen i Volda Kommune.

Huset vi held til i var i si tid administrasjonskontor til det gamle sjukehuset i Volda. Etter flytting og ombygging er framleis lokala godt eigna til barnehage.

Organiseringa av barnehagen er satt opp med eit felles styre for den sjølveigande stiftinga Trollsletta barnehage . Alle foreldre som har barn i barnehagen er medeigarar . Styret har seks representanter der fire er foreldre og to er frå dei tilsette . Styrar i barnehagen er dagleg leiar .

Uteområdet vårt er oversiktleg og inneheld høvelege utfordringar for barn i førskulealder. Små barn søv trygt i vogn under tak på flott uteplass .

I nærmiljøet rundt barnehagen har vi faste turområde og naturleikeplassar i skogen og i Elvadalen , langs Øyraelva frå Rotevatnet og nedover mot hamna i sentrum . Vi prioriterer hyppige turar med sekk på ryggen for dei eldste barna i gruppa , der aktive vaksne formidlar god kunnskap om stort og smått . I skogen på vår faste plass kan vi om hausten og om våren kanskje treffe på «Skogsmulle». Om vi er heldige svarar nokon når barna i gruppa ropar to gongar …..» hei Kollikok , hei kollikok «

«Skogsmulle» er barna sin venn som passar på alt levande i skogen og som lærer oss om mangfaldet i naturen.

Skogsmulle filosofien har som mål å fremje interesse for natur og friluftsliv mellom barn i førskulealder. I ulike aktivitetar , opplegg og turar gjennom året er vårt fokus å legge til rette for at barna i gruppa vår kan få gode og positive opplevingar knyta til å sanse og erfare at det er kjekt å vere ute og bruke kroppen . I barnehagen og på tur . I vær og vind!

Mullegruppa kallar vi dei barna som har siste året i barnehagen  . Mange ekstra aktivitetar kjem dei til del på faste dagar , i lag med aktive vaksne . Dei får tid og rom til å vere eldst siste året , samstundes som vi hjelper og støtter og førebur oss på overgangen fram mot skulestart . Kontakt med og besøk til grunnskulen skjer etter fast opplegg om våren .

Barnehagen har i tillegg til dagleg drift, med mange her og no situasjonar og eit fast gjennomgåande innhald i tråd med Lov om barnehagar og Rammeplan for barnehagen , gjennom mange år gjennomført ulike spesielle opplegg og aktivitetar .

Nokre døme :

 • Fast besøk på bondegard i mai , kontakt med husdyr
 • Besøk på bygdetunet på Haualeite , tema «tilbake til gamle dagar «
 • Fjøreturar til Garvarbudfjøra ved Voldsfjorden , krabbejakt mm
 • Fjelltur på Helgehornet , for dei eldste
 • Kroppen vår , eit samlingsbasert opplegg for dei to eldste gruppene
 • Overnattingstur for Mullegruppa på Bjørkedalen , med ridekurs på Norsk Fjordhestsenter på Eid og vikingetokt på Bjørkedalsvatnet m.m
 • Fast opplegg med vatn tilvenning og bading i varmtvatn basseng om hausten og vinteren  for dei to eldste gruppene
 • Haust treff , førjulskaffi med besteforeldre , julefest inne / ute og sommarfest er nokre sosiale møte der også søsken kan ta del .
 • Invitasjon til potetball middag for kjente førsteklassinger om hausten

Trollsletta Barnehage har gjennom mange år hatt en stabil personalgruppe som har jobbet her over lang tid. Nå er vi midt i et generasjonsskifte der de fleste av dem skal gå av med pensjon. 2 har allerede gått av med pensjon og en til vil gå av til sommeren. Vi har fått inn dyktige folk som skal drive Trollsletta barnehage videre i mange år

 • Jimmy Grønli , styrar sidan 2020
 • Liv Lid Sunde , assistent sidan 1989
 • Mari Nedrelid Heggen , Barnehagelærer siden juni 2020
 • Nanny Helset , assistent sidan 1996
 • Silje Hjelleset , pedagogisk leder sidan 2017
 • Sara gudjonsdottir, Barne og Ungdomsarbeider siden August 2020
 • Marte Drabløs Auguste Pedagogisk Leder siden august 2020

Kvar vår har vi med klump i halsen sendt frå oss barn vi har hatt  ” på lån ”.  Vi veit at vi har gitt alle litt ekstra godt påfyll til skulesekken.

Kvar haust gler vi oss til å møte nye barn og foreldre som vi vil freiste å spele på lag med , framover mot skulestart.

Vel møtt!