Liten og ny i barnehagen

Små barn trenger trygghet i form av nære relasjoner og forutsigbare rutiner. Det legges til rette for at de små barna skal finne seg til rette i barnehagen i tilvenningsperioden. Dette skjer ved at barn og foreldre besøker barnehagen flere ganger, at foreldrene er sammen med barna sine minst fem dager ved barnehagestart, og ved at det tas hensyn til at den første tiden uten foreldre i barnehagen er krevende for barna.

Liten og ny modellen

Liten og ny i barnehagen er en tilvenningsmodell i tre faser

Før oppstart
Forberedelse av de ansatte, god informasjon til foreldre, besøk, foreldresamtale og foreldremøte.

Ved oppstart
Minst fem dagers foreldreaktiv tilvenning.

Den første tiden uten foreldre
God støtte i barnehagen og hjemme, korte dager hvis mulig, jevnlige refleksjoner i ansattgruppen knyttet til barnas tilvenningsprosess.

 

Faglig forankring
Liten og ny i barnehagen bygger på teori om overganger og små barns utvikling, samt forsknings- og erfaringsbasert kunnskap fra norske, svenske og danske barnehager. Målet med modellen er å fremme en tilvenningsprosess som er tilpasset behovene til de yngste barna, blant annet gjennom å gi barna tid til å bli kjent med barnehagen, de ansatte og andre barn mens foreldrene er til stede og representerer trygghet for barna.

Informasjonen er henta frå: https://www.ntnu.no/rkbu/litenogny